< < c.m.w.
ประวัติโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียน มาตรฐานการศึกษา เพลงมาร์ชโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน โครงสร้างบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลนักเรียน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

...ประวัติโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม...

   โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2518 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านมาง(โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน ปัจจุบัน)มีนายเอนก ไทยศิลป์ รักษาการครูใหญ่ มีนักเรียนครั้งแรก 28 คน


    พ.ศ.2519 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. จำนวน 6 ห้องเรียน ในบริเวณที่ดินที่ได้รับการบริจาค จากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านมาง โดยการนำของนายเสน่ห์ ไทยศิลป์ กำนันตำบลบ้านมาง 
    ที่ตั้งในปัจจุบัน เลขที่ 251 หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่ 48 ตารางวา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาประมาณ 120  กิโลเมตร


    ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546


    ปัจจุบันโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เปิดสอนแบบสหศึกษา ไป – กลับ ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 3 คือ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19  ห้องเรียน จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายเฉลียว วรรณทอง

www.cmw.ac.th @v.01.2562 - Now.

All rights reserved By Minomonki _Chiangmuan Wittayakom School_

---------------------------------------