< < c.m.w.
ประวัติโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียน มาตรฐานการศึกษา เพลงมาร์ชโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน โครงสร้างบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลนักเรียน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

...อัตลักษณ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม...

วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย

อัตลักษณ์  :  ประหยัด  อดออม

เอกลักษณ์  :  รักความเป็นไทย

ปรัชญาของโรงเรียน  :  สุวิชาโน  ภว  โหติ  :  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คติพจน์ของโรงเรียน  :  ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

อักษรย่อ  :  ช.ม.ว.

สีประจำโรงเรียน  :  แสด – ดำ

สีแสดหมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

สีดำหมายถึง  สีแห่งความรัก  ความสามัคคี

www.cmw.ac.th @v.01.2562 - Now.

All rights reserved By Minomonki _Chiangmuan Wittayakom School_

---------------------------------------