< < c.m.w.
ประวัติโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียน มาตรฐานการศึกษา เพลงมาร์ชโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน โครงสร้างบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลนักเรียน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

...ฝ่ายวิชาการ...

เอกสารปีการศึกษา 2560
- เอกสารแบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คลิกที่นี่
- รายชื่อชุมนุมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (ใช้กระดาษปกสีเขียว) คลิกที่นี่
- แบบลงทะเบียนหนังสือกลุ่มสาระ คลิกที่นี่
- เอกสารข้อมูลการจัดทำโครงสร้าง หน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ และตารางวิเคราะห์ข้อสอบปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
- เอกสารคู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ (O-Net) ณ เชียงคำ คลิกที่นี่

------------------------------------------------------------------------------

เอกสารปีการศึกษา 2559
- เอกสารแบบฟอร์ม SAR ปี 2559 คลิกที่นี่
- เอกสารแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน คลิกที่นี่
- เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ คลิกที่นี่
- เอกสารแบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คลิกที่นี่
- คลังข้อสอบ O-Net คลิกที่นี่
- เอกสารรายชื่อโครงการ ปี 2559 คลิกที่นี่
- เอกสารมาตรฐาน 15 มาตรฐาน คลิกที่นี่
- เอกสารแบบแสดงความพึงพอใจ คลิกที่นี่
- เอกสารวิสัยทัศน์โรงเรียน (ปรับใหม่) คลิกที่นี่
- เอกสารตัวอย่างโครงการยกผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

------------------------------------------------------------------------------

เอกสารปีการศึกษา 2558
- เอกสารตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ครูผู้สอน คลิกที่นี่
- เอกสารคู่มือการทำ google site คลิกที่นี่
- เอกสาร ปพ.5(Sgs )ชุมนุม ลูกเสือ ยุว แนะแนว ภาคเรียนที่2 /2558 คลิกที่นี่
- เอกสารแบบฟอร์มรายงานการประชุม  อบรม  คลิกที่นี่
- เอกสารแบบสรุปการไปอบรม  วิทยากร รับรางวัล คลิกที่นี่
- แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกที่นี่
- แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกที่นี่
-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR57 คลิกที่นี่
- เอกสารเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามระบบคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

www.cmw.ac.th @v.01.2562 - Now.

All rights reserved By Minomonki _Chiangmuan Wittayakom School_

---------------------------------------